Thứ Năm, 30/12/2004 - 14:11

Khấu trừ hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông - lâm - thuỷ sản

Hỏi: Khấu trừ hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng nông - lâm - thuỷ sản được thực hiện như thế nào?

(Cty TNHH Bình Sơn - Hoà Bình)

Trả lời: Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT... thì cơ sở kinh doanh mua hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản của người sản xuất, người đánh bắt thuỷ sản và người bán không có hoá đơn được lập bảng kê và tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ quy định đối với mặt hàng này.

Đối với các DN thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ bán hàng trong nước hoặc xuất khẩu, áp dụng đúng thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá bán ra; có chứng từ thanh toán của người mua đối với hàng hoá bán trong nước hoặc có chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu theo quy định, xác nhận của hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu; hạch toán đúng doanh thu, nếu kiểm tra xác định DN đã lập bảng kê thu mua các mặt hàng được tính khấu trừ thuế theo chứng từ thực tế thanh toán, phiếu thu mua, hàng hoá thu mua được hạch toán nhập kho, xuất kho tính vào chi phí thì căn cứ vào số liệu kê khai trên bảng kê thu mua của DN để tính số thuế GTGT DN được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế đối với nhóm mặt hàng này.

Đối với các DN không thực hiện đúng, đủ các điều kiện nêu trên thì xác định cụ thể sai phạm để xử lý: nếu hàng bán ra không lập đầy đủ hoá đơn, phản ánh không đúng doanh số thì ấn định doanh thu để tính thuế; nếu hàng hoá thu mua không lập đúng, đủ chứng từ thu mua hoặc giữ chứng từ thu mua với bảng kê, số liệu hạch toán chi phí không đúng thực tế thì không được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với giá trị hàng hoá thu mua này, đồng thời áp dụng biện pháp ấn định thuế TNDN.

Đối với các DN cơ quan thuế đang kiểm tra quyết toán thuế hoặc hoàn thuế GTGT, cơ quan thuế đã gửi xác minh, đối chiếu về hàng hoá mua vào, bán ra của doanh nghiệp phải xác định rõ nội dung, thời gian kiểm tra, xác minh. Nếu kết quả xác minh đủ căn cứ xác định DN kê khai khống doanh số thu mua và số thuế được khấu trừ hoặc hoàn thì xử lý vi phạm theo chế độ. Các trường hợp thời gian xác minh, trả lời xác minh chậm so với ngày ấn định thì căn cứ vào thời gian ấn định phải trả lời xử lý. Trường hợp qua xác minh không đủ căn cứ kết luận sai phạm của doanh nghiệp đồng thời DN chứng minh thực tế hàng hoá có mua, đã tiêu thụ thì không xử lý loại trừ doanh số và số thuế DN đã kế khai khấu trừ hoặc hoàn thuế.

DĐDN

search