Thứ Năm, 28/05/2009 - 10:38

Thông tư 79 về thủ tục hải quan và quản lý thuế: Thống nhất thông tin

Để hệ thống các quy định liên quan đến quản lý hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải XNK, XNC, quá cảnh theo hướng đầy đủ, thống nhất, Thông tư 79/2009/TT-BTC đã được ban hành ngày 20/4/2009. Điểm đáng chú ý là tại Thông tư 79 có một số quy định mới về thủ tục hải quan... mà các văn bản pháp luật trước đó quy định chưa cụ thể.

Quy định có tính hệ thống

Đó là một trong những yêu cầu đặt ra khi ban hành Thông tư 79. Bởi lẽ thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK được quy định tổng hợp tại nhiều văn bản pháp luật như Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Nghị định 154/2005/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan. Chẳng hạn như Luật Quản lý thuế (thực hiện từ 1/7/2007) mặc dù đã quy định thống nhất thủ tục thuế với thủ tục hải quan, nhưng các thủ tục này lại được hướng dẫn tại các văn bản riêng của Bộ Tài chính. Hoặc một số quy định về thủ tục mang tính quy phạm pháp luật được đưa vào các quy trình thủ tục hải quan do TCHQ ban hành nên chưa bảo đảm tính pháp lý. Bên cạnh đó thực tế qua thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan và thủ tục quản lý thuế đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc do chưa được hướng dẫn cụ thể và chi tiết hoặc chưa phù hợp. Trong nhiều trường hợp phải hướng dẫn bằng các văn bản hành chính của TCHQ hoặc của Bộ Tài chính, mà lẽ ra các nội dung này cần được đưa vào văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm hiệu lực thi hành và thống nhất thực hiện.

Vì vậy Thông tư 79 nhằm hệ thống lại một cách đầy đủ các quy định liên quan đến thủ tục hải quan và thủ tục quản lý thuế, giúp DN và cán bộ hải quan dễ tra cứu, áp dụng.

Thủ tục hải quan có nhiều điểm mới

Tại Thông tư 79 có bổ sung một số nội dung mới hoặc hướng dẫn cụ thể những quy định liên quan đến các chuẩn mực quốc tế phù hợp với quy định tại Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Nghị định 154 và Nghị định 85/2007/NĐ-CP. Đồng thời quy định thống nhất thủ tục quản lý thuế với thủ tục hải quan; sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu quản lý.

Liên quan đến quyền lợi của DN, hiện nay các đơn vị hải quan vẫn đang giải quyết thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính, song chưa được quy định chính thức. Do đó Khoản 4 Điều 5 Thông tư 79 hướng dẫn: Cơ quan Hải quan có thể xem xét, chấp thuận việc kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa ngoài giờ hành chính trên cơ sở đăng ký trước bằng văn bản của người khai hải quan và điều kiện thực tế của mình. Về phối hợp giữa Hải quan và DN, điểm c khoản 4 Điều 5 Thông tư 79 hướng dẫn: Việc phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin giữa cơ quan Hải quan với người khai hải quan, người nộp thuế có thể thông qua biên bản ghi nhớ để bảo đảm tuân thủ nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia ký kết.

Một điểm đáng chú ý tại Thông tư 79 có quy định DN được xem hàng hoá XNK trước khi khai báo hải quan. Đây là quy định đã có trong Luật Hải quan nhưng chưa được hướng dẫn tại văn bản dưới luật. Việc xem trước hàng hoá phải được sự chấp thuận của người đang giữ hàng hóa và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Khi xem trước hàng hoá, người giữ hàng hoá phải lập biên bản chứng nhận, có xác nhận của người đang giữ hàng hoá, chủ hàng và công chức hải quan giám sát. Hải quan niêm phong hàng hoá sau khi chủ hàng xem hàng hoá.

Ngoài ra Thông tư 79 hướng dẫn cụ thể, chi tiết một số điểm mới về khai báo trên tờ khai hải quan; bổ sung một số loại chứng từ phải nộp trong hồ sơ hải quan; việc thay đổi sửa chữa tờ khai hải quan, huỷ tờ khai hải quan... Đây là những quy định chưa được hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa cụ thể tại Thông tư 112 về thủ tục hải quan.

Đức Hà

search