Thứ Sáu, 04/01/2013 - 15:26

Thành viên Ban kiểm soát Ma San từ nhiệm

Bà Nguyễn Thu Hiền hiện đồng thời là thành viên Ban kiểm soát chuyên trách của Techcombank, việc từ nhiệm nhằm bảo đảm các quy định mới của pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San MSN công bố thông tin về việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó, bà Nguyễn Thu Hiền, thành viên Ban kiểm soát đã nộp đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát.

Việc từ nhiệm này nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định mới của pháp luật áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, vì bà Nguyễn Thu Hiền hiện đồng thời là thành viên Ban kiểm soát chuyên trách của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Đại hội cổ đông MSN sẽ phê duyệt chính thức việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thu Hiền và bầu bổ sung một thành viên vào Ban kiểm soát tại cuộc họp thường niên 2013.

Theo Gafin

search