Thứ Sáu, 20/03/2009 - 17:40

Xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho các tập đoàn, tổng công ty

Sáng nay (20/3), Viện phát triển Doanh nghiệp thuộc VCCI đã tổ chức hội thảo xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất cho các tập đoàn tổng công ty.

Hội thảo đã đưa ra các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất; tình hình xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất tại các doanh nghiệp lớn hiện nay. Ngoài ra hội thảo cũng đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản và những điểm cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính hợp nhất; cách lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất: các công việc cần xử lý khi lập báo cáo tài chính hợp nhất

Mục đích của tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất là tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của Tập đoàn, Tổng công ty như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là Công ty mẹ hay các Công ty con trong tập đoàn.

Bên cạnh đó, tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất còn cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn, Tổng công ty trong năm tài chính đã qua và dự đoán trong tương lai. Thông tin của Báo cáo tài chính hợp nhất là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, hoặc đầu tư vào Tập đoàn hoặc Tổng công ty của các chủ sở hữu, của các nhà đầu tư, của các chủ nợ hiện tại và tương lai,...

 Hồ Hường

search