Thứ Năm, 14/10/2010 - 16:47

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nhân

Qua bốn năm thực hiện chỉ thị số 06-CT/TƯ ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Có thế nói, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề có bản của cách mạng VN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, điều quan trọng là vận dụng một cách thiết thực trong cuộc sống.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của giới Công Thương trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Ngay sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trong bức thư gửi giới Công Thương, Người đã nói rõ việc xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững mạnh là nhiệm vụ của giới Công Thương. Người khẳng định:“Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới Công Thương trong công cuộc kiến thiết này”.

Thực tiễn của quá trình đổi mới càng làm sáng tỏ tư tưởng của Bác Hồ và khẳng định rằng: sự nghiệp dân giàu, nước mạnh đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trở thành lực lượng xung kích hùng hậu có ý chí khao khát làm giàu cho mình và cho đất nước, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đầu tư phát triển kinh doanh, có ý thức tôn trọng pháp luật, có tầm nhìn chiến lược và tư duy năng động, sáng tạo.

Trên tinh thần đó, trong nhiều năm qua, TCty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy các quan điểm, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh như không ngừng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, xây dựng và phát triển thành một thương hiệu uy tín đối với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, TCty Thái Sơn tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với nhiều hoạt động khác nhằm vận dụng và phát huy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của doanh nhân trong sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời gắn kết tinh thần lao động cống hiến của toàn thể CBCNV trong TCty, tạo thành sức mạnh tập thể, cùng phát triển vì mục tiêu và lợi ích chung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đến đạo đức, triết lý doanh thương của Doanh nhân VN: “Đem vốn vào làm những công cuộc ích nước lợi dân”. Đây chính là triết lý kinh doanh của mọi doanh nhân chân chính. Đối với doanh nhân VN, triết lý ấy còn mang ý nghĩa nhân văn, nhân bản sâu sắc của truyền thống dân tộc. Bởi nước ta là một nước nghèo, chậm phát triển, mức sống của nhân dân còn rất thấp cho nên khát vọng vươn tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” là khát vọng thiêng liêng. Giới doanh nhân đem tài năng, của cải ra để làm giàu cho mình đồng thời làm giàu cho đất nước một các tự nguyện, tự giác thì đó là một hành động đạo đức rất cao cả phải được xã hội ghi nhận. Và đây cũng là đạo lý bắt nguồn từ truyền thống cộng đồng đã được xây dựng từ hàng ngàn năm của dân tộc. Trong quá trình dựng nướcvà giữ nước, dân tộc ta đã một lòng đoàn kết, đổ nhiều xương máu, mồ hôi và nước mắt. Quá trình hi sinh đó đã kết tinh nên tình yêu Tổ quốc, nghĩa đồng bào, mang một giá trị rất thiêng liêng, chi phối mọi suy nghĩ, mọi hành động của mỗi người VN chúng ta trong cuộc sống. Đó cũng là nền tảng dựng xây nên truyền thống kinh doanh của tầng lớp doanh nhân VN.

Thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội là chuẩn mực văn hóa doanh nhân khi đánh giá sự thành đạt của một doanh nhân trong kinh doanh. Sự phát triển của doanh nghiệp phải luôn luôn gắn liền với sự phát triển xã hội và cộng đồng. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất lớn. Tinh thần yêu nước, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cũng là tư tưởng đạo đức  của người điều hành doanh nghiệp, phải luôn ý thức, nêu gương, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích chung của đất nước và dân tộc. Trách nhiệm xã hội của một doanh nhân là biết phát triển doanh nghiệp của mình đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, không hoang phí hay phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

TCty Thái Sơn còn là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, do đó, công tác dân vận là công tác chính trị quan trọng. Doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ có trách nhiệm hỗ trợ các gia đình chính sách, bộ đội, gia đình thương binh, liệt sĩ, phụng dưỡng các mẹ VN anh hùng... mà còn phải làm tốt công tác từ thiện, khuyến học, giúp đỡ người nghèo...  Từ các hoạt động về công tác dân vận chúng tôi đã thể hiện sự mong muốn mọi người sống biết quan tâm, chia sẻ với cộng đồng. Câu chiêu hiệu - Slogan: “Tiên phong là người lính” của TCty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng đã nói lên được tinh thần làm việc và cống hiến của toàn thể CBCNV – không ngại khó khăn, thử thách, xây dựng doanh nghiệp phát triển gắn liền với sự phát triển đội ngũ các Doanh nghiệp Quân đội nói riêng và sự phồn thịnh kinh tế của đất nước nói chung.
 
Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh rất phong phú, bao phủ và rộng khắp các lĩnh vực, song cũng rất thiết thực, gần gũi với đời sống của dân ta cũng như của doanh nghiệp, doanh nhân. Học tập và vận dụng tư tưởng của Người là một công việc hết sức cần thiết và xuyên suốt, chứ không thể chỉ trong một đợt phát động hay một giai đoạn nhất định nào.
 
Đại tá Phùng Danh Thắm
Chủ tịch kiêm TGĐ - TCty Thái Sơn -
Bộ Quốc phòng (THAISON GROUP)
search