Thứ Tư, 27/10/2010 - 05:05

Vai trò hạt nhân của doanh nghiệp, doanh nhân

Doanh nhân là đội ngũ quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế của đất nước, đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận cũng như tôn vinh những đóng góp to lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đồng thời Đảng và Nhà nước cũng đã có nhiều chủ trương, cơ chế, giải pháp khuyến khích doanh nhân phát huy vai trò trong tình hình mới. Tuy nhiên, giới doanh nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh. Đặc biệt, trong hệ thống chính trị của Đảng ta cũng còn khoảng cách về nhìn nhận vai trò, vị thế của giới doanh nhân VN ngày nay.
 
Từ lý luận và thực tiễn nêu trên, thể theo nguyện vọng đông đảo các tầng lớp/ giới doanh nhân thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM xin kiến nghị với Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XI như sau:

Thứ nhất là xác định vai trò, vị thế của doanh nhân VN trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một tổ chức chính trị - xã hội hay tổ chức xã hội nghề nghiệp, từ đó, xác định doanh nhân là một tầng lớp, một giới, hay đội ngũ nằm trong hệ thống chính trị của Đảng ta và được thể hiện trong cương lĩnh của Đại hội Đảng lần thứ XI sắp tới.

Thứ hai là từ đại hội trước, Đảng ta đã cho phép đảng viên được làm kinh tế, thì đại hội lần này cần xác định rõ cho phép các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp (Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ) được phép phát triển Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp ngoài hệ thống Nhà nước để vừa tạo thêm sức mạnh cho Đảng, vừa làm nòng cốt trong vận động quần chúng tích cực tham gia biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần đưa nền kinh tế nước ta phát triển bền vững.

Theo đó, kiến nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho phép thành lập Đảng ủy cấp trên cơ sở khối doanh nghiệp của thành phố (bao gồm các tổ chức cơ sở Đảng ở các thành phần kinh tế là thành viên) để tổ chức Đảng này đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”.

Thứ ba là đề nghị đưa công tác thi đua khen thưởng của Nhà nước vào áp dụng cho các tổ chức Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ và các doanh nghiệp, doanh nhân ngoài hệ thống Nhà nước để qua đó xây dựng phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đối với doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua..”.

Thứ tư là khuyến khích và ưu tiên cơ cấu doanh nhân tiêu biểu, hội đủ các điều kiện được cơ cấu tham gia các hệ thống chính trị quan trọng của quốc gia, cũng như từng địa phương, ngành...

Thứ năm là tiếp tục hoàn thiện môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và thuận lợi để doanh nhân phát huy ý chí kinh doanh. Công khai minh bạch các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, các chính sách hỗ trợ, cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo mọi doanh nhân yên tâm định hướng chiến lược kinh doanh của mình. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của nhà nước như vốn, đất đai, thông tin, thị trường..., tăng dần tỷ trọng các doanh nghiệp lớn và vừa, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước.

Như vậy, đứng trước thời cơ và thách thức hiện nay, hơn lúc nào hết, đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân chúng ta cần phải đoàn kết chặt chẽ, đồng tâm hiệp lực, tiếp tục thực hiện và vận dụng tốt những lời dạy của Bác về doanh nghiệp và doanh nhân trong tình hình mới để xây dựng một đất nước VN ngày càng giàu mạnh.
___________________________________
 
Trích tham luận“Vai trò của doanh nhân trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế” tại Hội nghị Doanh nhân Toàn quốc: Chủ tịch Hồ Chí Minh với DN, doanh nhân; Góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI do VCCI tổ chức.
 
 
Huỳnh Văn Minh
Ủy viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp VN - VCCI,
Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ cơ sở,
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM
search