Thứ Tư, 15/02/2012 - 11:50

Ban hành mẫu tờ khai hải quan mới

(DĐDN)Kể từ ngày 1/4/2012, doanh nghiệp và người khai hải quan sẽ phải sử dụng mẫu tờ khai mới đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Đây là quy định mới được nêu tại Thông tư 15/2012/TT-BTC.

Ban hành kèm theo Thông tư này là mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2012-XK), tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu HQ/2012-NK); mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2012-PLXK), Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu HQ/2012-PLNK), mẫu tờ khai sửa đổi, bổ sung (mẫu HQ/2012-TKSĐBS) dùng chung cho cả xuất khẩu, nhập khẩu.

Các mẫu biểu trên được in mực đen, trên giấy trắng khổ A4 và doanh nghiệp, người khai hải quan có thể tự in trên hệ thống thông tin khai hải quan, từ trang website của cơ quan Hải quan.

Ngoài những mẫu biểu trên, Thông tư còn kèm theo 5 Phụ lục hướng dẫn việc khai hải quan và cách ghi trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phiếu ghi kết quả kiểm tra dùng choh công chức hải quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2012, thay thế Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục Hải quan.

Tô Thành

search