Thứ Sáu, 30/04/2010 - 05:08

Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Hỏi:
 
Theo quy định hiện nay có bao nhiêu chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc ?
 
Trả lời:
 
Theo quy định của Luật BHXH thì có năm chế độ BHXH bắt buộc sau:

1) Chế độ ốm đau;

2) Thai sản;

3) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

4) Hưu trí;

5) Tử tuất.

search