Thứ Sáu, 12/03/2010 - 05:25

Các hình thức chủ lao động trả lương cho người lao động

Câu hỏi:
 
Chủ sử dụng lao động trả lương cho người lao động (NLĐ) theo hình thức nào ?
 
Trả lời:
 
Chủ sử dụng lao động có quyền chọn trả lương cho người lao động theo các hình thức sau:

- Tiền lương theo thời gian: là hình thức trả lương cho NLĐ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, bao gồm tiền lương tháng, tiền lương tuần, tiền lương ngày, tiền lương giờ.

- Tiền lương theo sản phẩm: là hình thức trả lương cho NLĐ căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm do họ làm ra.

- Tiền lương khoán: là hình thức trả lương cho NLĐ theo khối lượng, chất lượng công việc phải hoàn thành.

Chủ sử dụng lao động phải duy trì hình thức trả lương đã chọn trong một thời gian nhất định và phải thông báo cho người lao động biết.

Nếu trả lương chậm cho người lao động, thì không được chậm quá một tháng nếu chậm từ 15 ngày trở lên thì phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn do ngân hàng thương mại nơi DN mở tài khoản giao dịch công bố tại thời điểm trả lương.

Các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước tập thể hoặc quy định trong quy chế của DN.

search