Thứ Sáu, 06/08/2010 - 07:19

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hỏi:
 
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính thế nào ?

Trả lời:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Hỏi:
 
Người lao động có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không ?

Trả lời:

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật BHXH  thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

search