Thứ Năm, 08/04/2010 - 05:19

Chế độ bảo hiểm đối với người lao động bị chết do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

Hỏi:
 
Trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp thì chế độ bảo hiểm được tính thế nào ?
 
Trả lời:

a. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ câp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung do quỹ BHXH trả.

Trong thời gian làm việc, nếu người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì thân nhân được nhận chế độ tử tuất theo quy định sau:

- Người đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng chế độ BHXH một lần chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Người đang hưởng chế độ hưu trí hàng tháng; Đang hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, khi chết nếu có con chưa đủ 15 tuổi,con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học, con đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; vợ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; bố chồng, bố vợ đủ 60 tuổi trở lên, mẹ chồng mẹ vợ đủ 55 tuổi trở lên nhưng người bố người mẹ này nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì giảm 5 tuổi mà người lao động khi còn sống trực tiếp nuôi dưỡng họ thì những thân nhân này được hưởng chế độ tuất hàng tháng.

- Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá bốn người: trừ thân nhân là con, những thân nhân khác phải là người không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; Nếu thân nhân không có người thân trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

b. Trường hợp người chết không có thân nhân hưởng tiền tuất hàng tháng như nêu trên thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Thân nhân của người lao động đang làm việc thì trợ cấp tuất một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH của người lao động, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương hàng tháng BHXH; mức thấp nhât bằng ba tháng mức bình quân tiền lương tháng.

search