Thứ Năm, 09/04/2009 - 11:40

Định mức nguyên vật liệu với cơ quan thuế

Hỏi:

Luật thuế mới: Trong hướng dẫn của Hội tư vấn thuế có mục thông báo định mức nguyên vật liệu với cơ quan thuế. Cụ thể chi tiết như thế nào ?

(Cty TNHH Mỹ Anh)

Trả lời:

Tại Điểm 2.3 Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đã quy định về mức tiêu hao nguyên vật liệu như sau: “Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do DN tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 3 tháng kể từ khi bắt đầu đi vào sản xuất theo mức tiêu hao được xây dựng. Trường hợp DN trong thời gian sản xuất kinh doanh có điều chỉnh bổ sung mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa thì DN phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Thời hạn cuối cùng của việc thông báo cho cơ quan thuế việc điều chỉnh, bổ sung mức tiêu hao là thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập DN. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành”.

DĐDN

search