Thứ Tư, 07/04/2010 - 05:08

Đóng BHXH cho người lao động

Hỏi:
 
Chủ sử dụng lao động phải đóng BHXH cho người lao động như thế nào ?
 
Trả lời:

- DN phải đóng BHXH bắt buộc hàng tháng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn như sau:

Người sử dụng lao động đóng bằng 15% so trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động; Từ năm 2010 trở đi cứ 2 năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 18 % (mức đóng thêm 1% này là tính cho quỹ hưu trí và tử tuất) Người sử dụng lao động được giữ lại 2% (từ quỹ ốm đau và thai sản) để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản và quyết toán hoàng quý với tổ chức BHXH.

Chủ sử dụng lao động đóng bằng 5% tiền lương từ năm 2010 trở đi cứ 2 năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng 8%.

- Nếu hợp đồng lao động dưới ba tháng thì các khoản BHXH được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ.

- Mức đóng BHXH của người lao động và chủ sử dụng lao động nói trên đay chưa tính mức đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

- Trường hợp chủ sử dụng lao động đang gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất kinh doanh hoặc khó khăn do thiên tai mất mùa dẫn đến việc người lao động và chủ sử dụng lao động không có khả năng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì được tạm dừng đóng trong thời gian không quá 12 tháng theo quy định của Chính phủ.

Câu hỏi: Tranh chấp về bảo hiểm  xã hội thì giải quyết thế nào ?

- Tranh chấp giữa chủ sử dụng lao động và người lao động được giải quyết theo  quy định tại chương XIV của Bộ luật lao động.

-Tranh chấp giữa người lao động đã nghỉ việc theo chế độ với chủ sử dụng lao động hoặc với cơ quan BHXH, giữa chủ sử dụng lao động với cơ quan BHXH do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì  hai bên có thể làm đơn kiện ra Tòa án giải quyết.

search