Thứ Hai, 25/01/2010 - 05:17

Hợp đồng lao động bao gồm những nội dung gì?

Câu hỏi :
 
Hợp đồng lao động bao gồm những nội dung gì?
 
Trả lời: 
 
Hợp đồng lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Công việc người lao động phải làm;

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Tiền lương;

- Điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Bảo hiểm xã hội; thời hạn hợp đồng;

- Họp đồng lao động không được quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn mức được quy định trong pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đang áp dụng trong DN hoặc hạn chế các quyền khác của người lao động.

Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản theo mẫu quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, làm thành hai bản mỗi bên giữ một bản.

search