Thứ Tư, 24/03/2010 - 05:12

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN: Một số điểm cần lưu ý

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 451/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2009 với một số điểm cần lưu ý.

Thuế Thu nhập cá nhân có nhiều vấn đề cần được hướng dẫn cụ thể
 
Đơn vị chi trả thu nhập chỉ phải kê khai quyết toán thuế đối với khoản thu nhập không thuộc diện được miễn thuế, thu nhập được miễn thuế không phải kê khai.

Tiền lương và tiền công

DN phải kê khai quyết toán thu nhập từ tiền lương, tiền công. Đơn vị chi trả thu nhập không phải kê khai quyết toán đối với thu nhập được miễn thuế trong 6 tháng đầu năm 2009.

Tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lương, tiền công chi trả từ tháng 1/2009 đến hết tháng 6/2009. Công văn số 451 này cũng chỉ ví dụ: “Cty A hạch toán 100 triệu chi phí tiền lương vào chi phí kinh doanh tháng 12/2008 nhưng chi trả cho người lao động theo bảng lương của tháng 1/2009 thì khoản tiền lương này được xác định là tháng lương đầu tiên của năm 2009 được miễn thuế. Tháng 6/2009, Cty A hạch toán 100 triệu chi phí tiền lương vào chi phí kinh doanh nhưng thực tế khoản tiền lương này được chi trả cho người lao động theo bảng lương của tháng 7/2009 thì khoản tiền lương này không thuộc diện được miễn thuế TNCN vì người lao động được miễn thuế TNCN đủ 6 tháng”.

Tuy nhiên theo một số DN hướng dẫn này và ví dụ này của Công văn số 451 đã không phù hợp với Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009. Theo khoản 2 Điều 2 Thông tư số 160 thì thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế là tiền lương, tiền công mà đơn vị sử dụng lao động phải thanh toán trong 6 tháng đầu năm không phân biệt thời điểm chi trả và phải chi trả không quá ngày 31/12/2009. Cũng theo khoản 2 này, tiền lương, tiền công năm 2008 được chi trả trong 6 tháng đầu năm 2009 thì được miễn thuế. Như vậy, Tổng cục Thuế cần có hướng dẫn thêm về vấn đề này để phù hợp với Thông tư số 160.

Trường hợp trả lương theo kết quả công việc, hàng tháng chỉ tạm chi, kết thúc công việc hoặc cuối năm mới quyết toán thì thu nhập được miễn thuế 6 tháng đầu năm sẽ theo số quyết toán. Vì lý do khách quan người lao động nhận lương 6 tháng đầu năm 2009 vào 6 tháng cuối năm 2009 thì vẫn được miễn thuế TNCN.

Tiền lương, tiền công của năm 2008 trở về trước nhưng chi trả trong 6 tháng đầu năm 2009 thì được miễn thuế, chi trả trong 6 tháng cuối năm 2009 thì không được miễn thuế.

Tiền thưởng

Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập chi tiền thưởng tháng (của các tháng từ tháng 1 đến hết tháng 6/2009) hoặc chi tiền thưởng quý I, quý II/2009 trong năm 2009 thì không phải kê khai quyết toán đối với khoản thu nhập này. Nếu đơn vị chi trả các khoản tiền thưởng này sau ngày 31/12/2009 thì không thuộc diện được miễn thuế TNCN, đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 đối với khoản thu nhập này mà sẽ tính vào thu nhập của người lao động trong năm 2010.

Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập chi tiền thưởng của cả năm 2009 một lần thì: đối với người lao động làm việc đủ 12 tháng trong năm thì ½ số tiền thưởng cả năm sẽ được miễn thuế TNCN, ½ số tiền thưởng cả năm không được miễn thuế TNCN, đơn vị chi trả phải kê khai quyết toán năm 2009; đối với người lao động làm việc không đủ 12 tháng trong năm thì khoản tiền thưởng sẽ được phân chia tương ứng với số tháng làm việc để áp dụng miễn thuế. Ví dụ: Trong năm 2009, ông A làm việc tại Cty X tổng cộng là 8 tháng (từ 01/5/2009 đến 31/12/2009), Cuối năm ông A được Cty thưởng cho 6 triệu đồng cho thành tích công tác của cả năm. Số tiền thưởng năm thuộc diện miễn thuế TNCN của ông A được xác định như sau: Trong 6 tháng đầu năm ông A làm việc được 02 tháng, tương đương ¼ thời gian làm việc của ông A trong năm 2009 (2 tháng/8 tháng). Như vậy số tiền thưởng được miễn thuế TNCN là: 1,5 triệu đồng  (= 1/4  x 6 triệu đồng).

Trường hợp khoản tiền thưởng năm 2009 được chi trả vào quý I năm 2010 thì đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế năm 2010 đối với phần tiền thưởng thuộc diện được miễn thuế; phần tiền thưởng không thuộc diện được miễn thuế đơn vị chi trả phải khấu trừ thuế và kê khai quyết toán thuế năm 2010.
 
Hoàng Hà
search