Chủ Nhật, 01/01/2012 - 08:44

Kết quả cải cách thủ tục hành chính trong năm 2011

Trong năm 2011, cả nước đã đơn giản hóa trên 3.000 thủ tục hành chính (TTHC), công khai, minh bạch 6.625 TTHC. Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC có gần 5.000 TTHC, hơn 106.000 hồ sơ TTHC (thực hiện tại 4 cấp chính quyền) và trên 9.400 hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC gắn với thẩm quyền giải quyết của 24 bộ, ngành và 63 địa phương.

Công khai thêm 6.625 thủ tục hành chính trong năm 2011.

Văn phòng Chính phủ đã có Báo cáo tổng hợp về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2011.

Đơn giản hóa trên 3.000 thủ tục hành chính

Theo tổng  hợp của Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 15/12/2011, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để đơn giản hóa trên 3.000 TTHC. Trong đó, các bộ, ngành hoàn thành tốt việc thực thi đơn giản hóa TTHC là các Bộ: Khoa học và Công nghệ (96%), Giao thông Vận tải (85%), Thông tin và Truyền thông (80%)...

Bên cạnh đó, trong năm 2011 các bộ, ngành đã rà soát 110 TTHC, các địa phương đã rà soát 565 TTHC để tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Bước đầu thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính tại các địa phương

Báo cáo cho biết, trong năm 2011, các địa phương đã bước đầu thực hiện việc đánh giá tác động đối với 429 TTHC quy định tại 87 dự thảo văn bản. Các bộ, ngành cũng đã thực hiện đánh giá tác động đối với 666 TTHC quy định tại 130 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Văn phòng Chính phủ đã nghiên cứu và tham gia ý kiến phản biện đối với các quy định TTHC được quy định tại 77 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Các ý kiến của Văn phòng Chính phủ và Văn phòng bộ, ngành, địa phương đã hỗ trợ các cơ quan chủ trì soạn thảo kịp thời phát hiện, chỉnh sửa nhiều bất cập về TTHC trong dự thảo văn bản pháp luật; góp phần từng bước nâng cao chất lượng các quy định về TTHC; đảm bảo chỉ duy trì và ban hành những TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công khai thêm 6.625 thủ tục hành chính

Đảm bảo công khai, minh bạch các quy định, TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong năm qua, các bộ, ngành đã công bố công khai 1.559 quy định về TTHC thuộc phạm vi quản lý. Các địa phương đã công bố công khai 5.066 TTHC thuộc phạm vi giải quyết.

Trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, địa phương, trong năm 2011, Văn phòng Chính phủ đã kiểm soát chất lượng để công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia gần 4.000 hồ sơ TTHC có hiệu lực thi hành hoặc hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC có gần 5.000 TTHC, hơn 106.000 hồ sơ TTHC (thực hiện tại 4 cấp chính quyền) và trên 9.400 hồ sơ văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC gắn với thẩm quyền giải quyết của 24 bộ, ngành và 63 địa phương.

Với sự chung tay, góp sức của cán bộ, công chức tại các bộ, ngành, địa phương, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đã từng bước được cập nhật, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, giám sát việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, trong năm 2011, các bộ, ngành, địa phương cũng đã tiếp nhận 885 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Các phản ánh, kiến nghị này đều được các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý...

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động CCTTHC, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chương trình Vietnam Online,... và các cơ quan báo chí khác ở Trung ương và địa phương đã đưa hơn 1.200 tin, bài về kết quả hoạt động kiểm soát TTHC, huy động nguồn lực và tạo sự đồng thuận, ủng hộ các hoạt động CCTTHC.

Trần Mạnh

search