Thứ Hai, 06/09/2010 - 06:15

Quy định các loại hồ sơ để được hưởng các chế độ BHXH

Hỏi:
 
Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những gì ?
 
Trả lời:
 
1. Sổ BHXH

2. Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội; đơn đề nghị hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 51 của Luật BHXH.

Hỏi:
 
Hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc bao gồm những gì ?
 
Trả lời:
 
1. Sổ BHXH

2. Quyết định nghỉ việc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 luật BHXH; quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật BHXH.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật BHXH.

4. Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55 của Luật HXH.

5. Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật BHXH.

Hỏi:
 
Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH bắt buộc gồm những gì ?
 
Trả lời:
 
1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng BHXH và người bảo lưu thời gian đóng BHXH bao gồm:

- Sổ BHXH

- Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố đã chết;

- Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức BHXH quy định;

- Biên bản điều tra tai nạn lao động, bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp trong trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên bao gồm:

a) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;

b) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức BHXH quy định.

Hỏi:
 
Hồ sơ hưởng lương hưu, BHXH một lần, chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện bao gồm những gì ?
 
Trả lời:
 
1. Hồ sơ hưởng lương hưu, BHXH một lần bao gồm: Sổ BHXH; Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức BHXH quy định.

2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất bao gồm:

- Sổ BHXH đối với người đang đóng BHXH;

- Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;

- Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức BHXH quy định.

Hỏi:
 
Giải quyết hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện ?
 
Trả lời:
 
- Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Luật BHXH, thân nhân của người đang hưởng lương hưu nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 123 của Luật BHXH.

- Tổ chức BHXH có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng lương hưu; mười ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp hưởng BHXH một lần, chế độ tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

search