Thứ Sáu, 10/07/2009 - 14:34

Quy định khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng?

Hỏi:
 
Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng quy định như thế nào?          
 
Trả lời:
 
Tại điểm 4 mục II phần B Thông tư 60/2007/TT-BTC  ngày 14 tháng 6 năm 2007 Khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:

1. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ lưu giữ được đầy đủ hoá đơn mua vào, hoá đơn bán ra để xác định được giá trị gia tăng thì áp dụng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng.

2. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo thông tư này.

3. Hồ sơ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo thông tư này.

Văn bản có liên quan:

- Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ.

- Nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ.

- Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế GTGT.

- Thông tư 30/2008/TT-BTC ngày16/4/2008 của Bộ Tài chính.

search