Thứ Năm, 01/11/2007 - 11:21

Quy định tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức cán bộ thuế

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy định tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức cán bộ ngành thuế. Theo đó, mục tiêu cụ thể xây dựng văn hóa công sở và đạo thức thuế sẽ là: Xây dựng các chuẩn mực giá trị chân, thiện, mỹ trong các hoạt động của cơ quan thuế; Xây dựng các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử trong hoạt động công vụ; Xây dựng các chuẩn mực trong việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ cương hành chính, kỷ luật công tác đối với cán bộ trong công sở...

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn đạo đức cán bộ thuế cũng được quy định cụ thể như: đối với nhà nước phải trung thành với Tổ quốc, bảo vệ danh dự và lợi ích quốc gia. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thi hành công vụ, quản lý thuế theo đúng quy định của pháp luật...; Đối với nhân dân phải tận tuỵ phục vụ. Bên cạnh đó cần giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời và chuẩn xác, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân...; Đối với đồng nghiệp phải có tình thương yêu và biết khoan dung độ lượng. Đoàn kết, phối hợp công tác để thực thi công vụ quản lý thuế; Đối với bản thân: Phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ hiểu, biết và tinh thông nghiệp vụ, năng động sáng tạo trong công việc. Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của ngành...

search