Thứ Năm, 08/04/2010 - 05:07

Quy định về chứng từ kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí đối với khoản thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài

Hỏi:

Chứng từ kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí đối với khoản thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài được quy định như thế nào ?

Trả lời:

Tại Điểm b Khoản 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định: “Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân VN và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại VN”.

Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này) phải đáp ứng đủ các điều kiện:

“1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN;

1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

search