Thứ Sáu, 07/05/2010 - 05:12

Quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau

Hỏi:
 
Xin cho biết các quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau của người lao động ?
 
Trả lời:
 
1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 của Luật BHXH  mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng là:

· Một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình;

· Một ngày bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

search