Thứ Bảy, 24/07/2010 - 05:17

Quy định về Trợ cấp mai táng

Hỏi:
 
Quy định về Trợ cấp mai táng như thế nào ?
 
Trả lời:

- Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

  • Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đang đóng bảo hiểm xã hội;
  • Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;
  • Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

- Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

- Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 luật BHXH bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật BHXH.

search