Thứ Bảy, 13/11/2010 - 06:20

Thủ tục góp vốn bằng tài sản

Hỏi:
 
Cty TNHH góp vốn bằng tài sản cố định như nhà thì phải có chứng từ gì ? Tài sản đó có phải chuyển quyền sở hữu sang tên công ty không ? Có phải xuất hoá đơn cho tài sản đó không ?
 
Trả lời:
 
Theo Điều 29, Luật DN quy định: Ðối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho Cty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.

Điểm 2.18 (b), Mục III, Phần B Thông tư số l29/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NÐ-CP quy định:

“b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là cơ sở kinh doanh: Tài sản góp vốn vào DN phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn... Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế GTGT trong các trường hợp: Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất; Góp vốn bằng tài sản để thành lập DN”.

Trường hợp Cty TNHH góp vốn bằng TSCÐ để thành lập DN phải có biên bản góp vốn sản xuât kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản... Cty góp vốn không phải xuất hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT khi góp vốn bằng tài sản để thành lập DN.

TCT

search