Thứ Bảy, 28/11/2009 - 06:12

Tiền lợi nhuận từ góp vốn có chịu thuế thu nhập cá nhân?

Hỏi:

Cty là Cty TNHH có hai thành viên góp vốn cả hai đều tham gia việc điều hành Cty. Vậy khi phân chia lợi nhuận thì khoản đó có phải chịu thuế TNCN không vì thực tế là khoản đó đã chịu thuế TNDN theo Luật thuế TNDN rồi mà ? Nếu phải chịu thuế TNCN thì đó có phải là chịu thuế hai lần không ?

Trả lời:

Theo quy định của Luật thuế TNCN thì lợi nhuận của DN sau khi đã nộp thuế TNDN được chia cho các cá nhân là thành viên góp vốn (đối với công ty cổ phần là các cổ đông) chính là cổ tức - nguồn thu nhập về đầu tư vốn của cá nhân. Thu nhập này thuộc diện chịu thuế TNCN với thuế suất đơn nhất cố định 5%.

Xét về mặt hình thức và nguồn gốc dòng tiền thì nhiều người cảm nhận thuế đánh trên thu nhập cổ tức là trùng thuế. Tuy nhiên xét về khía cạnh pháp lý thì không trùng bởi vì: thuế TNDN đánh vào thu nhập của DN, còn thuế TNCN đánh vào thu nhập của cá nhân.

Xét trên khía cạnh kinh tế: Thuế TNCN áp biểu lũy tiến từ 5% đến 35%, trong khi thuế TNDN là thuế suất cố định đơn nhất 25%. Vì vậy cá nhân là nhà đầu tư nếu có tổng thu nhập cao đến mức chịu thuế suất ở bậc thuế suất 35% (thuế suất biên) sẽ được lợi; ngược lại, nếu thu nhập chỉ ở bậc thuế 25% sẽ phải chịu thuế cao hơn (vì phần thu nhập của bậc dưới 25% nộp thuế thấp hơn, thuế suất lũy tiến tương ứng với từng phần thu nhập).

DĐDN

search