Thứ Năm, 24/07/2008 - 13:54

Cán bộ, công chức cấp xã được "quan tâm hơn" trong Luật cán bộ công chức

Chiều 23/7, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Kiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận Dự án Luật Cán bộ Công chức, chuẩn bị thông qua tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XII sắp tới.

Về phạm vi điều chỉnh, UBTVQH cơ bản nhất trí là vẫn giữ tên gọi của Luật là Luật cán bộ, công chức với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như quy định của dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội. Theo đó, dự thảo Luật sẽ được thiết kế theo ba nhóm sau: Nhóm thứ nhất là cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Nhóm thứ hai là đội ngũ công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Nhóm thứ ba là đội ngũ cán bộ cấp xã. UBTVQH cơ bản tán thành đề nghị của Thường trực UBPL là xem xét, quy định trong dự thảo Luật một chương riêng về cán bộ, công chức cấp xã.

UBTVQH đồng ý với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật mà Chính phủ trình Quốc hội đối với những người làm việc ở đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội là cán bộ, công chức; nhưng UBTVQH yêu cầu cần tiếp tục xem xét, cân nhắc để có những quy định cụ thể hơn trong dự thảo luật nhằm bảo đảm sự công bằng, hợp lý về chế độ, quyền lợi giữa các nhóm cán bộ cùng làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công.

Về việc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Chương III của Dự thảo, UBTVQH tán thành đề nghị của Thường trực UBPL là trước mắt vẫn giữ như qui định hiện hành, nhưng cần quy định ngay trong Luật thẩm quyền về quyết định chỉ tiêu biên chế cán bộ, công chức của từng cơ quan, tổ chức nhằm tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm sự thống nhất và nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong quá trình xem xét quyết định số lượng cán bộ, công chức cũng như vị trí việc làm và trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự thảo Luật Cán bộ, Công chức gồm 8 chương, 91 điều, trong đó quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức; đạo đức, văn hoá giao tiếp, công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; công tác khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ công chức…

Thu Hường tổng hợp

search