Thứ Bảy, 23/09/2006 - 01:23

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện chế độ kế toán riêng

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (chế độ kế toán SME) chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, bao gồm công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.

Bộ Tài chính yêu cầu SME, căn cứ vào chế độ kế toán SME, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và áp dụng chế độ kế toán, quy định cụ thể về nội dung, cách vận dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hình thức sổ kế toán và báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý từng lĩnh vực hoạt động, từng loại hình doanh nghiệp. SME phải tiến hành khoá sổ kế toán tại thời điểm 31.12.2006 để tính chuyển số dư tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới từ ngày.

search