Thứ Năm, 10/07/2008 - 10:36

Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng: Tập trung bàn những vấn đề quan trọng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã khai mạc. Hội nghị Trung ương lần này tập trung thảo luận và thông qua các đề án quan trọng: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cũng tại Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 và một số vấn đề khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá VII), tình hình thanh niên và công tác thanh niên đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là xây dựng một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, có tri thức, sức khoẻ và tư duy phát triển năng động; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm, có ý chí vươn lên, mong muốn được cống hiến và trưởng thành, làm giàu chính đáng, góp phần đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, trong thanh niên và phong trào thanh niên vẫn còn không ít hạn chế, thiếu sót và khuyết điểm. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thanh niên nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội mới và cả những thách thức mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu tất yếu, một đòi hỏi khách quan.

Đối với đội ngũ trí thức, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, đội ngũ trí thức đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Và Tổng Bí thư yêu cầu Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo đối với đội ngũ trí thức. Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng được đội ngũ trí thức có chất lượng cao, số lượng đông đảo và cơ cấu hợp lý, tiến tới ngang tầm với trình độ của trí thức trong khu vực và thế giới. Tạo sự gắn bó vững chắc giữa Đảng với trí thức, giữa trí thức với Đảng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Bàn về ngành nông nghiệp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng khẳng định, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục giữ vị trí quan trọng: nông nghiệp là cơ sở, nông thôn là địa bàn, nông dân là lực lượng đông đảo góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Tổng Bí thư nêu rõ, các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước phải hỗ trợ mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, và giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải huy động sức mạnh của cả nước, đồng thời phải khởi động tinh thần yêu nước, phát huy nỗ lực to lớn trong cư dân nông thôn; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hoà thuận, dân chủ, có đời sống văn hoá phong phú làm động lực cho quá trình phát triển.

Cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành trung ương sẽ nghe và cho ý kiến báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008; Tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại và yếu kém; Xác định rõ các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, qua đó, làm rõ trách nhiệm của từng tập thế, từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị, tạo sự nhất trí và quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị, trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả cao những giải pháp do Đảng, Nhà nước đề ra, nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị để tiếp tục phát triển bền vững. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Ban Chấp hành Trung ương cũng sẽ nghe và cho ý kiến về các vấn đề mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến nay.

Như vậy, với việc tiếp tục đi sâu đánh giá, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, Đảng ta đã nắm bắt, lựa chọn những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay: siết chặt mối liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, củng cố cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Thu Hường tổng hợp

search