Thứ Tư, 12/05/2010 - 14:50

Từ 1/7, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, trong đó có quy định các chủ đầu tư phải mua bảo hiểm công trình xây dựng.
Khi tiến hành các công trình xây dựng, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm cho các công trình đó
 
Trong trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá hợp đồng thì bên nhận thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng thỏa thuận. Đối với công trình cấp đặc biệt và cấp I, thời hạn bảo hành không ít hơn 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, mức bảo hành là 3% giá trị hợp đồng. Các công trình còn lại có thời hạn bảo hành không ít hơn 12 tháng với mức bảo hành là 5% giá trị hợp đồng.
 
Ngoài ra, Nghị định cũng cho phép điều chỉnh hợp đồng. Cụ thể, việc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng (HĐXD) chỉ áp dụng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực và được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Khi điều chỉnh giá và HĐXD không làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt. Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký.

Nghị định quy định rõ, việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng phát sinh. Nếu khối lượng công vệc phát sinh nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì áp dụng đơn giá ghi trong hợp đồng.
 
Khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường, hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010.
search